Filozofowie

prof. dr hab. Marcin Poręba

Filozof. Pracuje na Wydziale Filozofii UW w zakładzie historii filozofii nowożytnej. Zajmuje się klasyczną filozofią niemiecką (w szczególności filozofią Kanta) oraz filozofią analityczną (m.in. pragmatyzmem i filozofią umysłu) łącząc w swoich pracach style myślenia dwóch różnych tradycji filozoficznych: analitycznej i kontynentalnej. Autor licznych przekładów z języka niemieckiego (m.in. Hegel, Freud, Wittgenstein) oraz angielskiego. Opublikował m.in.

Transcendentalna teoria świadomości. Próba rekonstrukcji semantycznej (1999)
Możliwość rozumu. Ćwiczenia z metafizyki (2008).
Granice względności. Opis metafizyczny (2014).
Wolność i metafizyka. Eseje z filozofii pierwszej (2017)


Dr Andrzej Serafin

Filozof, tłumacz, redaktor kwartalnika Kronos. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Opublikował m.in.

Pojęcie prawdy w Heideggerowskiej interpretacji Arystotelesa (2016)
Heidegger i fenomenologia niewidzialnego (2021)
Fenomenologia światłości mistycznej Mircei Eliadego, Teologia Polityczna 2021
Odkupienie w myśli Jacoba Taubesa, Teologia Polityczna 2021
Uwięziony w Eleusis. O Wiesławie Juszczaku, Teologia Polityczna (2021)
Rilke jako filozof, Teologia Polityczna (2020)


dr hab. Marek Woszczek

Filozof, pracuje Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się ontologią przyrody oraz filozofią fizyki, w szczególności ontologią fizyki kwantowej. Prowadzi badania dotyczące zagadnień kwantowej przyczynowości, kontekstualności i holizmu, a także mocy kauzalnych w ontologii kwantowej. Zajmuje się także wybranymi problemami historii idei i historii religii, w szczególności historią interakcji dyskursów naukowo-przyrodoznawczych i religijno-teologicznych, od okresu wczesnonowożytnego (zwłaszcza późnego paracelsyzmu) poprzez Spinozę i Leibniza po romantyczną Naturphilosophie, zwłaszcza Schellinga i Goethego. Prowadzi badania nad przekształceniami koncepcji materii i obrazów przyrody od XVI do XIX wieku. Opublikował m.in.

Ukryta całość przyrody a mikrofizyka (2010)
Platonic Wholes and Quantum Ontology (2015)
Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości (2018)


Prof. Daniel R. Sobota

Filozof, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch książek:

Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie 2012-2013)
Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch (2017)

 

Prof. Andrzej Leder

Filozof kultury, lekarz psychiatra, psychoterapeuta psychoanalityczny, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 2015 jego książka pt. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej została nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Opublikował m.in.:

Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (1997)
Nieświadomość jako pustka (2001)
Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007)
Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej (2014)
Rysa na tafli (2016)
Był kiedyś postmodernizm... Sześć esejów o schyłku XX stulecia (2018)


Teologowie

prof. Kalina Agnieszka Wojciechowska

Teolog, biblistka ewangelicka, profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu oraz Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała m.in.:

Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (współautor: Mariusz Rosik)
Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba (współautor: Mariusz Rosik)
Opowiadam wam jak Piotr: elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka
Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie (wraz z Alfredem Tschirschnitzem)


Revd Dr Piotr Ashwin-Siejkowski

Teolog, historyk starożytności chrześcijańskiej, duchowny anglikański. Pracuje w King's College London. Opublikował m.in.:

Valentinus' legacy and Polyphony of Voices (2021)
T&T Clark Handbook of the Early Church (2021)
Clement of Alexandria’s Reception of the Gospel of John: Context, Creative Exegesis and Purpose” (2017).


Historycy

Prof. Marek Węcowski

Historyk starożytności, pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował m.in.:

Starożytność klasyczna (1999)
Sympozjon czyli Wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej. IX-VII wiek p.n.e., (2011).
The Rise of the Greek Aristocratic Banquet, Oxford: 2014.
Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, (2018)


Prof. Paweł Janiszewski

Historyk starożytności, profesor na Wydziale Historii UW. Specjalizuje się w historii starożytnego Rzymu oraz chrześcijaństwa pierwszych wieków. Opublikował m.in.

Greccy sofiści i retoryka w chrześcijańskich sporach dogmatycznych III i IV wieku (2008)
Panthera - ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki (2013)


Prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Historyk starożytności, dziekan Wydziału Historii UW. Zajmuje się historią starożytnej Palestyny, dziejów biblijnego Izraela oraz Filistynów. Opublikował m.in.:

Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie (2003)
Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych (2012)
Historia Żydów w starożytności. Od Thotmesa do Mahometa (z Krystyną Stebnicką) (2020)


Przyrodnicy

Dr Paweł Boguszewski

Biolog, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nęckiego PAN w Warszawie. Jest tam kierownikiem Pracowni Metod Behawioralnych. Dr Boguszewski jest doświadczonym behawiorystą od lat specjalizującym się w projektowaniu i analizie badań dotyczących zachowania zwierząt. Jest też autorem kilku programów służących analizie danych pochodzących z badań behawioralnych.