Moje konto
Pytanie jest pobożnością myśli.
Martin Heidegger wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Fundacja WSFT

Wszechstronna działalność w zakresie rozwoju wiedzy humanistycznej i kształcenia postawy intelektualnej skierowanej na potrzeby człowieka

Fundacja WSFT została zarejestrowana w sierpniu 2007 roku i stawia sobie za cel wszechstronną działalność w zakresie rozwoju wiedzy humanistycznej i kształcenia postawy intelektualnej skierowanej na potrzeby człowieka. 

Jednym ze źródeł finansowania działalności fundacji jest prowadzenie wykładów z filozofii i teologii.

Władze Fundacji: Anna Krajewska (prezes zarządu). 
Więcej informacji można znaleźć w statucie fundacji.

Statut Fundacjii WSFT

(z dnia 16 sierpnia 2007)

ARTYKUŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja “WSFT”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym Repetytoriuma A nr 3652/2007 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

 2. Fundacja może używać skrótu: “WSFT”

 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

 4. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

ARTYKUŁ 2. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

 1. Celami Fundacji są:
  – udzielanie pomocy osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  – rozpowszechnianie wiedzy o metodach wspierania osób starszych dotkniętych chorobami w tym chorobą Alzheimera i demencją mózgu a także o sposobach pomocy tym osobom w ich cierpieniu,
  – wszechstronna działalność w zakresie rozwoju wiedzy humanistycznej i kształcenia postawy intelektualnej skierowanej na potrzeby człowieka. 
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:c
  – świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej,finansowej, organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia lub pomocy społecznej świadczonej na rzecz osób starszych,
  – dofinansowywanie i pomoc starszym chorym osobom, w szczególności poprzez:
  – zakup leków,
  – finansowanie terapii i zajęć dla osób dotkniętych chorobami, w tym chorobą Alzheimera i zespołem otępiennym,
  – zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie osób starszych,
  – upowszechnianie wiedzy o chorobach dotykających osoby starsze oraz metod wspierania tych osób w cierpieniu, w szczególności poprzez tworzenie stron internetowych oraz publikacje, a także poprzez dofinansowywanie druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką,
  – udzielanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele fundacji,
  – organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów oraz konferencji także przez prowadzenie działalności wydawniczej.

ARTYKUŁ 3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  22. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  55.10. Z – Hotele;
  74.14. A – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  74.87. A – Działalność związana z organizacją targów i wystaw;
  80.42 B – Kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
  92.31. E – Działalność galerii i salonów wystawienniczych;
  92.31. F – Działalność domów i ośrodków kultury.
 3. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

ARTYKUŁ 3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  22. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  55.10. Z – Hotele;
  74.14. A – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  74.87. A – Działalność związana z organizacją targów i wystaw;
  80.42 B – Kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
  92.31. E – Działalność galerii i salonów wystawienniczych;
  92.31. F – Działalność domów i ośrodków kultury.
 3. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

ARTYKUŁ 4. MAJĄTEK FUNDACJI 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

 3. Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:
  (a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji,
  (b) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  (c) odsetek, lokat, depozytów bankowych,
  (d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  (e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  (f) funduszy unijnych.

 4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 6. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają darowizny na rzecz Fundacji, jednorazowo lub łącznie, w wysokości 5000 złotych, lub w inny sposób znacząco wesprą Fundację, uzyskają tytuł Sponsora Fundacji.

ARTYKUŁ 5. ORGANY FUNDACJI 

Organem Fundacji jest Zarząd. Ponadto Fundator może powołać Radę Programową.

ARTYKUŁ 6. ZARZĄD  

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.

 2. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Fundator Fundacji lub osoba wyznaczona w tym celu przez Fundatora.

 3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora Fundacji na czas nieoznaczony.

 4. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania Członka Zarządu przez Fundatora Fundacji.

 5. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 6. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Rady Programowej, w szczególności:
  – opracowanie rocznego planu działania Fundacji, oraz opracowanie sprawozdania z jego realizacji,
  – decydowanie o przyjęciu spadku i zapisu,
  – zatrudnianie pracowników Fundacji,
  – zmiana Statutu,
  – decyzja o likwidacji Fundacji.

 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji wymagają uprzedniej uchwały Zarządu.

 8. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

ARTYKUŁ 7. ZARZĄD  

W przypadku powołania Rady Programowej przez Fundatora:

 1. Rada Programowa składa się z przynajmniej 3 osób. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieoznaczony przez Fundatora Fundacji.
 2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
 3. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Fundatora Fundacji.
 4. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji. Do jej kompetencji należy w szczególności:
  – przedstawianie propozycji rocznego planu działania Fundacji,
  – przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
  – zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
  – proponowanie Zarządowi zmian Statutu.
 5. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 6. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są na wniosek przynajmniej jednego członka Rady Programowej lub Zarządu.
 7. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.
 8. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

ARTYKUŁ 8. ZMIANA STATUTU

Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zarząd.

ARTYKUŁ 9. LIKWIADCJA FUNDACJI   

W przypadku powołania Rady Programowej przez Fundatora: 

 1. Likwidatora pełni  Prezes Fundacji.
 2. Majątek pozostały po likwidacji, likwidator przekaże, z zastrzeżeniem przepisu artykułu 5 ust. 4 o fundacjach, innemu podmiotowi realizującemu cele zbliżone do celów Fundacji.

ARTYKUŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Ministrami właściwymi ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji są Minister właściwy do spraw Edukacji i Minister właściwy do spraw Zdrowia. Główne cele Fundacji, wiążą się z zakresem działania Ministra do spraw Zdrowia.