Moje konto
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba.
"O wolności" John Stuart Mill wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Wykładowcy

Osoby, pomagające przybliżyć nam najciekawsze i najbardziej pasjonujące kwestie ewolucji myśli naszego kręgu kulturowego

Filozofia

prof. Tadeusz Bartoś
Filozof, publicysta, profesor Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, dyrektor programowy WSFT. Znawca filozofii Tomasza z Akwinu, zajmuje się także myślą Platona, Fryderyka Nietzschego i Martina Heideggera. Opublikował m.in.:

Opublikował m.in.:

 • Tomasza z Akwinu teoria miłości. Studium nad Komentarzem do księgi
  „O imionach Bożych” Pseudo-Dionizego Areopagity (2004)
 • Pięć słów Kościoła (współautor, 2005)
 • Metafizyczny pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu (2006)
 • Ścieżki wolności. O teologii, sekularyzacji, demokracji w Kościele, celibacie i…, (współautor, 2007)
 • Wolność, równość, katolicyzm (2007)
 • Jan Paweł II. Analiza krytyczna (2008)
 • W poszukiwaniu mistrzów życia. Rozmowy o duchowości (współautor, 2009)
 • Koniec prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce późnej nowoczesności (2010)
 • Kłopot z chrześcijaństwem. Wieczne gnicie, apokaliptyczny ogień, praca (współautor, 2013)
 • Mnich. Historia życia, którego nie było (2019)
 • Klątwa Parmenidesa (2020)
 • Upadek, niemożliwy. Eseje filozoficzne (2021)

prof. Andrzej Leder
Filozof kultury, lekarz psychiatra, psychoterapeuta psychoanalityczny, profesor Instytu Filozofii i Socjologii PAN. W 2015 jego książka Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej została nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Opublikował m.in.:

 • Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (1997)
 • Nieświadomość jako pustka (2001)
 • Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007)
 • Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej (2014)
 • Rysa na tafli (2016)
 • Był kiedyś postmodernizm… Sześć esejów o schyłku XX stulecia (2018)

Prof. Daniel R. Sobota
Filozof, fenomenolog. Profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch książek:

 • Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie (2012-2013)
 • Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch (2017)

Prof. Marek Woszczek
Filozof, pracuje Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się ontologią przyrody oraz filozofią fizyki, w szczególności ontologią fizyki kwantowej. Prowadzi badania dotyczące zagadnień kwantowej przyczynowości, kontekstualności i holizmu, a także mocy kauzalnych w ontologii kwantowej. Zajmuje się także wybranymi problemami historii idei i historii religii, w szczególności historią interakcji dyskursów naukowo-przyrodoznawczych i religijno-teologicznych, od okresu wczesno nowożytnego (zwłaszcza późnego paracelsyzmu) poprzez Spinozę i Leibniza po romantyczną Naturphilosophie, zwłaszcza Schellinga i Goethego. Prowadzi badania nad przekształceniami koncepcji materii i obrazów przyrody od XVI do XIX wieku. 

Opublikował m.in.:

 • Ukryta całość przyrody a mikrofizyka (2010)
 • Platonic Wholes and Quantum Ontology (2015)
 • Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości (2018)

dr Łukasz Kołoczek

filozof, Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalizuje się w filozofii Martina Heideggera

Opublikował m.in.

 • Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny charakter „Przyczynków do filozofii” (2013).
 • Być czyli mieć. Próba transpozycji projektu »Przyczynków do filozofii« Martina Heideggera (2016).
 • Na skraju. Wokół filozofii Cezarego Wodzińskiego (2019).
 • Nowe wprowadzenie do metafizyki (2021)

prof. Michał Herer

polski filozof i tłumacz. Pracuje w Instytucie Filozofii UW. Specjalista w zakresie współczesnej filozofii niemieckiej i francuskiej. Tłumacz na język polski wielu ważnych prac[1], m.in. Louis Althussera, Michela Foucault, Gilles’a Deleuza

Opublikował m.in.

 • Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje (2006)
 • Filozofia aktualności za Nietzschem i Marksem (2012)

Tłumaczenia:

 • Theodor W. Adorno, Osobowość autorytarna, PWN, Warszawa 2010
 • Louis Althusser, W imię Marksa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Hans Blumenberg, Praca nad mitem, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009
 • Gilles Deleuze, Negocjacje 1972-1990, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007
 • Gilles Deleuze, Logika sensu[4], PWN, Warszawa 2011
 • Michel Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France, 1977-1978, PWN, Warszawa 2010
 • Michel Foucault, Narodziny biopolityki. Wykłady w Collège de France 1978-1979, PWN, Warszawa 2011
 • Michel Foucault, Hermeneutyka podmiotu, PWN, Warszawa 2012
 • Hermann Mörchen, Władza i panowanie u Heideggera i Adorna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999
Teologia

Revd Dr Piotr Ashwin-Siejkowski
Teolog, historyk starożytności chrześcijańskiej, duchowny anglikański. Pracuje w King’s College London. 

Opublikował m.in.:

 • Clement of Alexandria’s Reception of the Gospel of John: Context, Creative Exegesis and Purpose” (2017).
 • Valentinus’ legacy and Polyphony of Voices (2021)
 • T&T Clark Handbook of the Early Church (2021)

dr Sebastian Duda
Teolog, filozof, publicysta. Doktor teologii z katolickiego uniwersytetu Lovanium w Belgii. Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Wykładowca na podyplomowych Studiach Gender w Instytucie Badań Literackich PAN. 

Opublikował m.in:

 • Reformacja. Rewolucja Lutra (2018)
 • Przesilona wątpliwość (2018)

prof. Jerzy Sojka
Teolog luterański, profesor Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Redaktor naczelnego czasopisma Studia i Dokumenty Ekumeniczne. 

Opublikował m.in.:

 • Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, t. 1 (2014)
 • Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody” (2016)
 • Reformacja, t. 1–2 (współautor: Łukasz Barański) (2016–2017)
 • Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, t. 2 (2017)
 • Stawanie się wspólnotą. Wieczerza Pańska jako »nota ecclesiae« w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej (2021)
Historia

prof. Krzysztof Bielawski
Filolog klasyczny, profesor Instytutu Filologii Klasycznej UJ. Wieloletni dyrektor wydawnictwa Homini.

Opublikował m.in.:

 • Grzegorz Cudotwórca, Mowa na cześć Orygenesa (opracowanie, 1998)a
 • Nino Marinone, Słownik form fleksyjnych czasowników greckich (redaktor, 2001)
 • Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej okresu klasycznego (2004)
 • Modlitwa Pańska. Komentarze Łacińskich Ojców Kościoła IV-V wieku (redaktor, 1994)
 • Modlitwa Pańska. Komentarze Greckich Ojców Kościoła IV-V wieku (redaktor, 1995)
 • Modlitwa Pańska. Komentarze średniowieczne (opracowanie, tłumaczenie 2004)
 • Ścieżki wolności. Z Tadeuszem Bartosiem rozmawia Krzysztof Bielawski (2007)
 • Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych. Komentarz filologiczny (2012)
 • Ani święty, ani spokój. Sylwy religijne: antyk – chrześcijaństwo (2013).
 • Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych. Tragedia attycka (2017).
 • Delficki trójnóg. Sentencje delfickie (opracowanie, przekład, komentarz, 2017)
 • Animal Sacrifice in Eleusinian Inscriptions of the Classical Period, [w:] Animal Sacrifice in Ancient Greece. Proceedings of the First International Workshops in Kraków (2017)
 • Human Sacrifice in Greek Tragedy [in:] Animal Sacrifice in Ancient World. Proceedings of the Second and the Third Workshops on Sacrifice (2019)
 • Animal Sacrifice in Greek Tragedy: Pervasive? Corrupted? Perverted? [in:] Animal Sacrifice in Ancient World. Proceedings of the Second and the Third Workshops on Sacrifice (2019)

prof. Paweł Janiszewski
Historyk starożytności, profesor na Wydziale Historii UW. Specjalizuje się w historii starożytnego Rzymu oraz chrześcijaństwa pierwszych wieków. 

Opublikował m.in.:

 • Greccy sofiści i retoryka w chrześcijańskich sporach dogmatycznych III i IV wieku (2008)
 • Panthera – ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki (2013)
 • Prosopography of Greek Rhetors and Sophists of the Roman Empire (współautor, 2014)
 • Mroczna Selene. Magiczny rytuał sprowadzania księżyca z niebios w epoce antycznej (2023)

 

prof. Tomasz Nałęcz
Historyk, emerytowany profesor Wydziału Historii UW, autor wielu prac z historii Polski w XX wieku, m.in.: 

 • II Rzeaczpospolita – nadzieje i rzeczywistość (1978)
 • 60-lecie odzyskania niepodległości: program dla uniwersytetów powszechnych (1978)
 • Wiedza o Polsce współczesnej: zestaw tematyczny (1979)
 • Sprawa polska w I wojnie światowej: materiał pomocniczy dla nauczycieli historii (1982)
 • Dzieje narodu i państwa polskiego: program studium (1983)
 • Najnowsza historia polski: program studium (1983)
 • Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918 (1984)
 • Józef Piłsudski w legendzie historycznej (1984)
 • Irredenta polska (1987)
 • Rządy Sejmu 1921–1926 (1991)
 • Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921–1926 (1994)
 • Historia XX wieku (2000)

prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò
Historyk starożytności, dziekan Wydziału Historii UW. Zajmuje się historią starożytnej Palestyny, dziejów biblijnego Izraela oraz Filistynów. 

Opublikował m.in.:

 • Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie (2003)
 • Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych (2012)
 • Historia Żydów w starożytności. Od Thotmesa do Mahometa (współautor, 2020)

prof. Krystyna Stebnicka
Historyczka starożytności, profesor na Wydziale Historii UW. Zajmuje się światem greckim w okresie wczesnego cesarstwa, intelektualistami greckimi, diasporą diaspora żydowska w okresie rzymskim, znawca historii judaizmu w epoce późnego antyku. 

 Opublikowała m.in.:

 • Prosopography of Greek Rhetors and Sophists of the Roman Empire (współautorka, 2014)
 • Identity of the Diaspora: Jews in Asia Minor in the Imperial Period (JJP Supplements) (2016)
 • Historia Żydów w starożytności Od Thotmesa do Mahometa (współautorka, 2020)
 • Women and the Polis. Public Honorific Inscriptions for Women in the Greek Cities from the Late Classical to the Roman Period (współautorka, 2021)

prof. Marek Węcowski
Historyk starożytności, profesor na Wydziale Historii UW. 

Opublikował m.in.:

 • Starożytność klasyczna (1999)
  Sympozjon czyli Wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej. IX-VII wiek p.n.e. (2011).
 • The Rise of the Greek Aristocratic Banquet (2014).
 • Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele (2018)

prof. Jan Kozłowski

filolog klasyczny, pracuje w Instytucie Filologii Klasycznej UW.  

Opublikował m.in.

 • Źródła muzułmańskie o Jezusie. Ewangelia Barnaby, At-Tabari, Żywot Jezusa, Słowa (logia) Jezusa u pisarzy muzułmańskich, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski (2022)
 • Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski (2020)
 • Płonął ogniem, a nie spalał się… Analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15, 2 (2014)
Nauki przyrodnicze

Dr Paweł Boguszewski

Biolog, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nęckiego PAN w Warszawie. Jest tam kierownikiem Pracowni Metod Behawioralnych. Dr Boguszewski jest doświadczonym behawiorystą od lat specjalizującym się w projektowaniu i analizie badań dotyczących zachowania zwierząt. Jest też autorem kilku programów służących analizie danych pochodzących z badań behawioralnych.