Moje konto
Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem.
Nachman z Bracławia wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Regulamin Studium

Regulamin Studium Filozofii i Historii Idei WSFT prowadzonego przez Fundację WSFT w Warszawie

 

 

Postanowienia ogólne

§1

1.      Warszawskie Studium Filozofii i Historii Idei WSFT (zwane dalej: „WSFT”), powołane zostało przez Fundację WSFT z siedzibą w Warszawie w roku 2008.  

2.      WSFT jest tworzone, przekształcane i likwidowane przez prezesa Fundacji WSFT po zasięgnięciu opinii dyrektora programowego WSFT.

3.      Nad założeniami programowymi oraz organizacją zajęć WSFT czuwa dyrektor programowy WSFT.

4.      Dyrektora programowego WSFT powołuje prezes Fundacji WSFT.

5.      Bieżącą działalnością WSFT kieruje dyrektor programowy WSFT.

6.      Podstawę działalności WSFT stanowi niniejszy Regulamin.

7.      Regulamin określa organizację zajęć WSFT oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy i WSFT.

Cele i zadania WSFT

§2

Głównymi celami działalności WSFT są:

1)        organizowanie i prowadzenie zajęć – wykładów, seminariów, otwartych spotkań dyskusyjnych dla osób zainteresowanych,

2)        budzenie i rozwijanie pasji, ciekawości i chęci poznawania świata wśród uczestników wykładów i seminariów i otwartych spotkań dyskusyjnych,

3)        działania na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu wiedzy wśród uczestników zajęć.


Zasady działania WSFT

§3

1.      WSFT oferuje możliwość uczestnictwa w organizowanych przez WSFT zajęciach oraz dostępu do nagrań tych zajęć w następujących formach:

a)  uczestnictwo (stacjonarnie lub online) w cyklu wykładów rocznych;

b)  uczestnictwo (stacjonarnie lub online) w pojedynczych wykładach organizowanych w ramach cyklu wykładów rocznych;

c)   uczestnictwo (stacjonarnie lub online) w seminariach;

d)  uczestnictwo w otwartych spotkania dyskusyjnych organizowanych w ramach cyklu „Ogród Pytań”;

e)  uzyskanie dostępu do nagrań wykładów rocznych lub archiwum wykładów z ubiegłych lat akademickich.

2.      Osoby biorące udział w zajęciach WSFT zwane są Słuchaczami.

3.      Kandydat na Słuchacza zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia poprzez stronę internetową WSFT (https://wsft.edu.pl/) oraz dokonania zakupu wybranych zajęć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na tej stronie internetowej lub przelewem na rachunek bankowy Fundacji WSFT. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zajęciach jest uregulowanie wszystkich opłat.

4.      WSFT pobiera następujące opłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach w roku akademickim 2022/23:

a)  800 zł – całoroczny cykl wykładów 

b)  35 zł – pojedynczy wykład organizowany 

c)   500 zł – pojedyncze seminarium organizowane 

5.      800 zł – dwa seminaria organizowane Rezygnacji z zajęć można dokonać w terminie 14 dni od dokonania zakupu. Koszty wniesione z tytułu wybranych zajęć zostaną zwrócone Słuchaczowi, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie zamawiania i sprzedaży wykładów i seminariów prowadzonych w Studium Filozofii i Historii Idei WSFT” udostępnionym na stronie internetowej WSFT.

6.      Słuchacz może dokonywać wyboru dowolnych zajęć opisanych w programie WSFT.

7.      Zajęcia odbywają się w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim (od października danego roku kalendarzowego do maja roku następnego).

8.      Całoroczne wykłady odbywają się raz w miesiącu w sobotę, zgodnie z harmonogramem wykładów dostępnym na stronie internetowej WSFT. Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-14.30 i podzielone są na trzy bloki wykładowe.

9.      Seminaria odbywają się zasadniczo co dwa tygodnie, z przerwami świątecznymi, naprzemiennie, we wtorki o godz. 19.00, zgodnie z programem WSFT dostępnym na stronie internetowej WSFT, przy czym program ten może ulec zmianie w zależności od ich rodzaju seminariów i liczby chętnych. Otwarte spotkania dyskusyjne organizowane w ramach cyklu „Ogród pytań” nie wymagają uprzedniego zgłoszenia przez stronę internetową WSFT i organizowane są nieodpłatnie. 

10.   Zajęcia odbywają się w salach Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa.

11.   Słuchacz może wziąć udział w zajęciach stacjonarnie lub online według swojego wyboru. Po dokonaniu zakupu zajęć Słuchacz otrzyma link dostępu umożliwiający mu uczestnictwo w zajęciach online.

12.   Słuchacze całorocznego cyklu wykładów otrzymują bezpłatny dostęp do nagrań wykładów zorganizowanych w bieżącym roku akademickim.

13.   Słuchacze mają możliwość zakupu dostępu do nagrań pojedynczych wykładów zorganizowanych w poprzednich latach akademickich za pośrednictwem platformy „WSFT on demand” (https://vimeo.com/ondemand/wsft) za opłatą 1,36 EUR za jeden wykład.

14.   Plan zajęć dostępny będzie na stronie internetowej WSFT i będzie na bieżąco aktualizowany. WSFT dopuszcza możliwość zmian w planie zajęć, zarówno co do przedmiotu zajęć jak i ich terminów, co nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Słuchaczy wobec WSFT, za wyjątkiem dochodzenia zwrotu dokonanej opłaty za zajęcia zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie zamawiania i sprzedaży wykładów i seminariów prowadzonych w Studium Filozofii i Historii Idei WSFT” udostępnionym na stronie internetowej WSFT.

Zasady Rekrutacji

§4

1.      Liczba miejsc uczestników WSFT jest ograniczona.

2.      Kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym.

3.      Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza oraz zakup zajęć za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się na stronie internetowej WSFT, w terminie podanym na stronie internetowej WSFT.

4.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego rozdysponowania kilku miejsc w WSFT wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a pragnących pogłębiać swoją wiedzę. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów.

5.      Słuchacze mogą zgłaszać propozycje oraz wnioski programowe i organizacyjne dotyczące prowadzonych zajęć.

Prawa i obowiązki Słuchacza WSFT

§5

1.      Każdy Słuchacz całorocznych wykładów, który nie opuścił więcej niż dwa dni wykładów, jeśli wyrazi zainteresowanie, otrzyma na zakończenie roku akademickiego dyplom uczestnictwa w wykładach, w postaci elektronicznej.

2.      Dyplom ma charakter symboliczny i nie stanowi potwierdzenia posiadanych kwalifikacji ani też nie wywołuje skutków formalnych w świetle obowiązujących przepisów polskiego prawa.

3.      Słuchacze są zobowiązani do systematycznego udziału w wybranych przez siebie zajęciach oraz stosowania się do zasad bezpieczeństwa na terenie Centrum Łowicka.

4.      Słuchacze nie respektujący ogólnych zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi słuchaczami mogą zostać usunięci z zajęć WSFT, a w kolejnym roku akademickim ich zapisy na zajęcia mogą zostać odrzucone.

5.      Słuchaczom nie wolno: 

a)     udostępniać swojego loginu i hasła do konta Słuchacza WSFT innym osobom,

b)    rozpowszechniać nagrań lub prezentacji udostępnionych dla Słuchaczy WSFT, tak w całości jak w części,

c)     utrwalać lub zwielokrotniać udostępnionych przez WSFT materiałów w celu ich rozpowszechniania,

d)    komercyjnie wykorzystywać udostępnionych plików w jakikolwiek sposób,

e)    rejestrować obrazu i/lub dźwięku podczas zajęć.

6.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów wykładów, a uczestnicy będą otrzymywać na bieżąco informacje o takich zmianach na podany adres e-mail oraz poprzez stronę internetową WSFT.

7.      WSFT oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie zajęć mają charakter wyłącznie edukacyjny.  WSFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe
u Słuchaczy lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Słuchaczy.
informacji, wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu, w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem.

8.      Przystąpienie do uczestnictwa w WSFT jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Finansowanie WSFT

§6

WSFT finansowane jest z dochodów własnych, które są przeznaczane na pokrycie wszystkich kosztów działalności.


Postanowienia końcowe

§7

W kwestiach nie ujętych w mniejszym regulaminie decyzje podejmuje Prezes Zarządu Fundacji WSFT.

§8

Zmian w Regulaminie WSFT dokonuje Prezes Zarządu Fundacji WSFT. Aktualna wersja Regulaminu udostępniania jest na stronie internetowej WSFT.