Moje konto
Podstawowym procesem nowożytności jest podbój świata jako obrazu.
„Czas światoobrazu” Martin Heidegger wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Regulamin sklepu

Regulamin zamawiania i sprzedaży wykładów i seminariów prowadzonych w Studium Filozofii i Historii Idei WSFT

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług edukacyjnych online w ramach oferty dostępnej na stronie www.wsft.edu.pl.

2. Sprzedaż prowadzona jest przez Fundację WSFT, ul. Kryniczna 26, 03-934 Warszawa (KRS 0000287089), która jest właścicielem serwisu i sklepu internetowego Studium Filozofii i Historii Idei WSFT (www.wsft.edu.pl).

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klienta na stronie wsft.edu.pl i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży dostępu do wykładów i seminariów prowadzonych przez Studium Filozofii i Historii Idei WSFT

2. Sprzedawca/Sprzedający – Fundacja WSFT, ul. Kryniczna 26a, 03-934 Warszawa, NIP:

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sprzedaż internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.wsft.edu.pl

5. Usługa – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Sprzedającego odpłatne wykłady i seminaria, których program znajduje się na www.wsft.edu.pl.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3

Informacje ogólne

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Sklepie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Sklepu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem.

5. Sklep umożliwia Klientom korzystanie z Usługi stacjonarnie w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, w Warszawie oraz za pośrednictwem sieci internetowej (usługa online).

6. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

7. Wszystkie ceny opublikowane w Sklepie w ramach Usług są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

8. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek wewnętrzny i osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy jedynie we wskazanym zakresie. Cytowanie i publikowanie treści lub materiałów znajdujących się w Sklepie może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4

Kontakt ze sklepem

1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

a. poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@wsft.edu.pl

b. numeru telefonicznego: +48 22 826 74 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 5

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:

1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 6

Zawarcie Umowy oraz zasady składania i realizacji Zamówienia

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę” na stronie Sklepu.

2. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego system płatności online realizowanego przez: Przelewy24, należące do firmy PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

4. Po otrzymaniu płatności Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail wszystkie informacje potrzebne do korzystania z zamówionych Usług.

§ 7

Reklamacje

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości email wysłanej na adres: sekretariat@wsft.edu.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Sprzedający odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytułu reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Klientowi w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient zawarł umowę ze Sprzedawcą.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Sprzedawcą i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy pocztą elektroniczną: sekretariat@wsft.edu.pl.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku skorzystania przez Klienta z wykupionej Usługi lub po terminie, w którym oferowana Usługa stała się dostępna dla Klienta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności.

5. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.

6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

§ 9

Ochrona danych osobowych i prywatność

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Po akceptacji Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez zgodnie z zasadami Regulaminu.

3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli dane osobowe podane przez Usługobiorcę są nieprawdziwe czy niepełne.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za umieszczenie w Sklepie jakichkolwiek danych osobowych innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sklep w celach informacyjnych i promocyjnych za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu, w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

5. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać ich danych osobowych osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Wyjątek od powyższego paragrafu stanowi ujawnienie wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla każdego Klienta.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług edukacyjnych online w ramach oferty dostępnej na stronie www.wsft.edu.pl.

2. Sprzedaż prowadzona jest przez Fundację WSFT, ul. Kryniczna 26, 03-934 Warszawa (KRS 0000287089), która jest właścicielem serwisu i sklepu internetowego Studium Filozofii i Historii Idei WSFT (www.wsft.edu.pl).

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klienta na stronie wsft.edu.pl i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży dostępu do wykładów i seminariów prowadzonych przez Studium Filozofii i Historii Idei WSFT

2. Sprzedawca/Sprzedający – Fundacja WSFT, ul. Kryniczna 26a, 03-934 Warszawa, NIP:

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sprzedaż internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.wsft.edu.pl

5. Usługa – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Sprzedającego odpłatne wykłady i seminaria, których program znajduje się na www.wsft.edu.pl.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3

Informacje ogólne

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Sklepie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Sklepu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem.

5. Sklep umożliwia Klientom korzystanie z Usługi stacjonarnie w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, w Warszawie oraz za pośrednictwem sieci internetowej (usługa online).

6. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

7. Wszystkie ceny opublikowane w Sklepie w ramach Usług są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

8. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek wewnętrzny i osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy jedynie we wskazanym zakresie. Cytowanie i publikowanie treści lub materiałów znajdujących się w Sklepie może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4

Kontakt ze sklepem

1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

a. poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@wsft.edu.pl

b. numeru telefonicznego: +48 22 826 74 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 5

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:

1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 6

Zawarcie Umowy oraz zasady składania i realizacji Zamówienia

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę” na stronie Sklepu.

2. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego system płatności online realizowanego przez: Przelewy24, należące do firmy PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

4. Po otrzymaniu płatności Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail wszystkie informacje potrzebne do korzystania z zamówionych Usług.

§ 7

Reklamacje

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości email wysłanej na adres: sekretariat@wsft.edu.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Sprzedający odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytułu reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Klientowi w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient zawarł umowę ze Sprzedawcą.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Sprzedawcą i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy pocztą elektroniczną: sekretariat@wsft.edu.pl.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku skorzystania przez Klienta z wykupionej Usługi lub po terminie, w którym oferowana Usługa stała się dostępna dla Klienta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności.

5. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.

6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

§ 9

Ochrona danych osobowych i prywatność

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Po akceptacji Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez zgodnie z zasadami Regulaminu.

3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli dane osobowe podane przez Usługobiorcę są nieprawdziwe czy niepełne.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za umieszczenie w Sklepie jakichkolwiek danych osobowych innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sklep w celach informacyjnych i promocyjnych za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu, w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

5. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać ich danych osobowych osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Wyjątek od powyższego paragrafu stanowi ujawnienie wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla każdego Klienta.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.